Digitale verktøy i sykepleierutdanningen

By Admin

MOSO har som mål å nå ut til alle utdanninger som har praksis som en del av utdanningen, og studenter fra alle typer utdanningsløp etterspør praksis som en del av utdanningsløpet. MOSO har siden nyttår blitt utprøvd av sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder som et av tiltakene i prosjektet “Hvordan få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten?”.   Dette er første gang MOSO prøves ut i sykepleierutdanning, og det er heller ikke tidligere prøvd ut tilsvarende digitalt veiledningsverktøy i sykepleierstudentenes praksis.

I front finner vi Ellen Dahl Gundersen, førstelektor ved institutt for helse- og sykepleievitenskap. Ellen har et brennende ønske om å videreutvikle praksisperioden for førsteårs sykepleierstudenter, og hun er spent på hvordan deltakerne i prosjektet har erfart bruken av MOSO mens de har vært ute i sykehjem. Ifølge Ellen kan digitale plattformer bidra til  en opplevelse av økt sosial støtte mens studenter er i praksis gjennom mulighet for tettere kontakt med andre studenter og lærere.. I praksisprosjektet har MOSO også blitt brukt som informasjonsrom for studentene styrt av sykehjemmets koordinerende praksisveileder (KPV), og ifølge Ellen kan det virke som dette har vært nyttig for både studentene og praksisstedet.

Digital læringsteknologi gir også muligheter for mer og bedre veiledning mens studentene er i praksis. MOSO retter fokuset på planlegging av arbeidsoppgaver som studentene skal gjennomføre. Studentene får utfordret seg på faglig refleksjon ved å skrive ned eller fortelle i filmopptak “hva” som skal gjøres og “hvordan” det tenkes gjennomført, og så kan de få veiledning på det de laster opp i MOSO. Ellen forteller at det i praksisprosjektet har vært utfordrende å få praksisveiledere på sykehjemmene til å prøve ut MOSO. I stedet er det koblet på to 3. års studenter som gir tilbakemelding på førsteårs studentenes MOSO-planer gjennom å gi positive kommenterer og samtidig komme med forslag til forbedringer og fokusområder.  Elise Floberg og Andreas Oddnes Dahle ser nytten av å bruke teknologi i praksis på denne måten.  De erfarer også at det også er positivt for dem selv; de får prøvd seg i studentveiledning og får en forsmak på hvordan det er å være praksisveileder før de nå snart er ferdig utdannede sykepleiere.

Når prosjektets utprøvingsfase er ferdig uke 18, vil de ulike tiltakene i prosjektet bli evaluert gjennom spørreskjema og intervju med studenter, praksisveiledere, KPV og praksislærere. Dette vil gi nyttige data på deltakernes erfaringer med bruk av MOSO i sykepleiepraksis. Ellen er forberedt på et spenn i tilbakemeldingene og viser til at innføring av nye digitale verktøy gjerne krever tid og tålmodighet. Hun ser det imidlertid som en styrke for veien videre å få belyst både positive og negative erfaringer og poengterer at skal en få til å innføre noe nytt i utdanningen må en særlig lytte til studentstemmen. Ellen vil sammen de to 3. års studentene Elise og Andreas presentere erfaringer fra prosjektet på MOSO-konferansen i Kristiansand 14. mai.

 

Fra venstre: Ellen Dahl Gundersen, Andreas Oddnes Dahle & Elise Floberg

Fra venstre: Ellen Dahl Gundersen, Andreas Oddnes Dahle & Elise Floberg