Kvaliteten på endringsledelse er viktig ved digitalisering av høyere profesjonsutdanninger

By redaksjonen

Masteroppgaven har blitt utført med deltagelse fra UiA, UiT, HVL, HiVolda og OSLOMet. Repondenter har vært veiledere, professorer, praksis koordinatorer, praksisledere og programledere.

Image
Mohammad Husssain, UiA

Kritiske suksessfaktorer

Implemeneringsstrategien som velges har stor betydning for hvor vellykket endringsprosjektet blir. Sammensetning og kvaliteten på prosjektgruppen er en viktig del av dette. Bred involvering og tydelig ansvarsfordeling påvirker innføringen. Organisasjonens evne til å informere og kommunisere endringene har betydning for gjennomføringsevnen. Innføring av digital teknology er en prosess som tar tid. Hvordan bekymring knyttet til mobilbruk og spørsmål knyttet til personvern håndeteres har stor betydning. Hvordan prosjektet er forankret i organisasjonen påvirker resultatet av digitaliseringsprosjektet.

Forskningsspørsmål

Hvilke implementeringsstrategier bruker offentlige høyere utdanningsinstitusjoner når de implementerer MOSO? Hvilke utfordringer møter høyere utdanningsinstitusjoner på når de implementerer MOSO?
Image
Magnus Høvik, UiA